De Coalitie voor Inclusie

is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Lees meer bij Wat is De Coalitie?


'Van Rijn: Kom met nieuw Besluit toegankelijkheid'

Het Besluit toegankelijkheid is volstrekt onacceptabel. Dit staat in een verklaring gericht aan staatssecretaris Van Rijn van samenwerkende pleitbezorgers voor een goede uitvoering van het VN-verdrag. Zij roepen de staatssecretaris daarom op om met een nieuw en veel beter Besluit toegankelijkheid te komen.

De opstellers van de verklaring, waaronder de Alliantie VN-verdrag en Wij staan op!, wijzen erop dat het huidige besluit niks dwingend voorschrijft en volledig mikt op zelfregulering. Dat zal niet leiden tot de beloofde verbetering van de toegankelijkheid.

Dus vragen ze de staatssecretaris om te komen met een nieuw besluit dat gemaakt is in samenspraak met de mensen voor wie het VN-verdrag is bedoeld.

De verklaring is opgesteld door:

Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag (Per Saldo, LPGGz, Coalitie voor Inclusie, LFB en Ieder(in))
Wij Staan Op!
Terug naar de bossen
LCR
Jan Troost
Helga Dulfer
Dutch Coalition on Disability and Development
Dovenschap

Lees de gezamenlijke verklaring in Word of PDF
(10 nov 2016)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Krachtig ‘nee’ tegen Besluit Toegankelijkheid

Met bijna 600 reacties in korte tijd op het ‘Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte’, heeft de internetconsultatie een krachtig signaal aan het kabinet opgeleverd. Het kabinet kan en mag dit signaal niet naast zich neerleggen. Op een enkele uitzondering na, zijn de reacties eensgezind: de uitwerking van de toegankelijkheidseisen uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, is volstrekt ondermaats.

Het concept-besluit van het kabinet is onverenigbaar met de ambitie waarmee het verdrag werd goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Het concept is om onbegrijpelijke redenen uiterst vaag en staat een toegankelijkere samenleving eerder in de weg dan dat het bijdraagt. Mensen met een beperking hebben niks aan dit conceptbesluit en degenen die toegankelijkheid moeten realiseren, weten hiermee evenmin waar zij aan toe zijn.

Het concept is ongeschikt om voor te leggen aan de Tweede Kamer en moet daarom terug naar de tekentafel. De bijna 600 reacties van onder meer bezorgde mensen met en zonder handicap, belangenorganisaties, zorgaanbieders, bouwkundigen en ondernemers, bieden het kabinet de bouwstenen om tot een goed Besluit toegankelijkheid te komen. (9-11-2016)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag is ontgoocheld over het ‘Besluit Toegankelijkheid’ dat door het ministerie van VWS ter consultatie is voorgelegd. Dit Besluit is bedoeld als uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

De volledige reactie van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag leest u hier.

Wat we missen in dit Besluit Toegankelijkheid:
• een adequate, bruikbare definitie van het begrip toegankelijkheid.
• afdwingbare normen voor de verschillende maatschappelijke terreinen/sectoren, voorzien van een helder tijdpad.
• verwijzing naar nationaal en internationaal erkende normen.

Het Besluit beperkt zich tot een verwijzing naar andere wet- en regelgeving waarin die toegankelijkheid geregeld zou zijn (b.v. Bouwbesluit, Kieswet). Maar ook deze wetten schieten tekort bij de uitwerking van toegankelijkheid.
Het Besluit Toegankelijkheid doet daarom op geen enkele wijze recht aan de ambitie waarmee de politiek dit verdrag heeft goedgekeurd.

De Tweede Kamer deed de belofte om het VN-verdrag voortvarend uit te voeren. Het kabinet zou daarvoor in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aanvullende regels uitwerken. De Tweede Kamer vroeg om:
• Een stok achter de deur voor de geleidelijke uitvoering van toegankelijkheid.
• Nadere regels voor de toegankelijkheid op verschillende terreinen en de daarop toegespitste maatregelen.
• Rechtszekerheid om te voorkomen dat mensen individueel via de rechter moeten uitvechten wat hun recht is.

De Alliantie wordt gevormd door de Coalitie voor Inclusie, Ieder(in), LPGGZ, LFB en Per Saldo. 


VN Verdrag Waarmaken

In het bereiken van haar missie, het vergroten van het draagvlak voor een inclusieve samenleving, staat de implementatie van het VN Verdrag centraal. Onder de titel: Hoe maak jij het VN verdrag waar? werkt de Coalitie aan het bevorderen van ratificatie, implementatie en monitoring. Meer weten lees alles over dit belangrijke verdrag op onze website www.vnverdragwaarmaken.nl