Eigen regie

In het VN-verdrag voor mensen met een beperking neemt het thema ‘eigen regie’ een prominente plaats in. Het onderwerp ‘eigen regie’ gaat over dat mensen met een beperking zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten in plaats van anderen. Het verdrag zelf zegt over de betekenis van eigen regie voor mensen met een beperking: ‘respect voor de inherente waardigheid en persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen’. 

De laatste activiteit van dit themanetwerk was een project om Eigen Regie te stimuleren.
Over het project   |      Boek Eigen Regie als basis

Het gaat er om dat iedereen ongeacht beperking in staat moet zijn zijn of haar eigen keuzes te maken. Dit kan gaan om simpele keuzes als de tijd waarop je naar bed gaat, of wat je aantrekt. Maar ook grotere keuzes zoals de plek waar je wilt wonen en de opleiding die je wilt volgen. Maar soms is kiezen moeilijk. In dat geval kunnen andere mensen helpen bij het maken van een keuze. 

Sinds de invoering van WMO, de Participatiewet en de Wet jeugdzorg hebben gemeenten meer dan ooit de verantwoordelijkheid voor de autonomie van de mens achter de hulpvraag. Zo moeten zij ervoor zorgen dat iemand kan (blijven) leven op een manier die bij hem of haar past. Het thema eigen regie speelt zich dan ook voornamelijk op gemeentelijk niveau af.

De rol van de gemeente gaat veel verder dan het plaatsen van een lift of het vergoeden van huishoudelijke hulp. Mensen met een beperking botsen vaak tegen onzichtbare drempels op, zo ook bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop mensen naar je kijken. Andere onzichtbare drempels zijn weinig geld hebben, geen vervoer kunnen regelen, een gebouw niet in kunnen of door ingewikkelde informatie moeilijk mee kunnen doen. Veel mensen met een beperking ervaren dat ze veel harder moeten werken voor een gelijkwaardige plek in de samenleving. Dit alles heeft invloed op de mate waarin mensen met een beperking hun leven kunnen inrichten.

Eigen regie en zelfstandig op pad kunnen

Binnen het thema eigen regie bepaalt de mate waarin iemand regie kan voeren over zijn of haar leven de manier waarop iemand zelfstandig deel kan nemen aan de samenleving. Ook heeft dit invloed op in hoeverre diegene hierbij hulp kan vragen. Ervaringsdeskundigen kunnen beleidsmakers, politici, zorgprofessionals en overige burgers in Nederland hiervan bewust maken, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de samenleving voor iedereen ook daadwerkelijk toegankelijk wordt en iedereen dezelfde kansen krijgt in het leven. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van mensen met een beperking groter en is er uiteindelijk minder ondersteuning nodig.

Deelnemers themanetwerk

Wil je meedoen met het themanetwerk eigen regie? Meld je dan aan bij een van onderstaande personen: 

Margit van Hoeve

margitvanhoeve@gmail.com

Margit is de moeder van Pauline Gransier, een zeer onafhankelijke dochter met een lichamelijke beperking. Zelf de regie hebben over haar leven is van wezenlijk belang voor haar dochter, zoals het zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer om bij haar afspraken te komen. Margit heeft het initiatief genomen om met ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en wetenschappers het visiedocument ‘Eigen regie als basis’ te schrijven.

Gerard Nass

gerard@gerardnass.nl

Gerard werkt samen met ervaringsdeskundigen aan projecten rond empowerment, ICT, de WMO en het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Jenny Goldschmidt

jegoldschmidt@hetnet.nl 

Jenny is Emeritus hoogleraar mensenrechten.

Nancy van den Heuvel

allinclusive@socialworker.net

Door de training die Nancy van een Amerikaanse onderzoeker kreeg over de impact van inclusie, kreeg ze zicht op het positieve effect voor deelnemer en omgeving van echt meedoen. In plaats van de afhankelijke rol van cliënt of bewoner die mensen met een beperking vaak hebben, je kwaliteiten inzetten binnen de reguliere samenleving. Dit vergroot de autonomie het zelfvertrouwen en (zelf)waardering. Eigen regie hebben en kunnen pakken spelen daarin een belangrijke rol. Nancy zit in het adviesteam voor Activerend Werk, binnen de Liemers, om daar inclusie meer te ontwikkelen. Tevens coacht en traint ze mensen met een beperking en professionals.

Ruth Deddens

Geluksacademie 

Extra informatie

 • Visiedocument eigen regie als basis
  Hierin geeft de initiatiefgroep eigen regie aan hoe ze over eigen regie denkt en wat er moet gebeuren om die in de praktijk te brengen.
 • Begrip eigen regie uitgelegd 
  In dit artikel worden alle begrippen rond eigen regie en onder andere het VN-verdrag voor mensen met een beperking beschreven en in een samenhangende theorie geplaatst.
 • VN-verdrag
  VN verdrag voor mensen met een handicap. In de preambule onder ‘n’ staat de verbinding met eigen regie. 
  In Nederland is dit VN-verdrag verankerd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. In de preambule van de Wgbh/cz is het recht op eigen regie opgenomen.